Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży ZALCO Sp. z o.o.

I. Postanowienia ogólne

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część każdej umowy sprzedaży rzeczy ruchomych , zwanych dalej „Towarem” zawieranej z Kupującym przez ZALCO Sp. z o.o. w Warszawie, zwaną dalej „ZALCO” , o ile strony nie uzgodnią odmiennie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wyłącza się stosowanie ogólnych warunków umów obowiązujących u Kupującego.

II. Oferta; zawarcie umowy

1) Niezależnie od używanych określeń, informacje ZALCO dotyczące Towaru oraz możliwości zawarcia umowy sprzedaży nie stanowią oferty, lecz jedynie zaproszenie do rokowań.
2) Zamówienie kierowane do ZALCO przez Kupującego stanowi ofertę wiążącą przez 30 dni. Złożenie zamówienia oznacza akceptację bez zastrzeżeń OWS.
3) Kupujący składa ofertę w formie pisemnej, e-mailem lub faksem z tym, że ZALCO zastrzega sobie prawo żądania potwierdzenia złożenia oferty w formie pisemnej.
4) ZALCO przyjmuje ofertę na piśmie, e-mailem lub faksem potwierdzając zamówienie, w szczególności po weryfikacji dostępności Towaru wskazanego przez Kupującego w ofercie. Milczenie ZALCO w terminie 3 dni roboczych po dacie złożenia zamówienia oznacza jego przyjęcie z upływem trzeciego dnia roboczego.

III. Dostawa

1) Wiążący termin dostawy Towaru określony jest przez ZALCO w potwierdzeniu zamówienia, ewentualnie w odrębnym powiadomieniu w wypadku określonym w II.4) zdanie drugie.
2) Terminem dostawy jest dzień wydania Towaru Kupującemu, przez co rozumie się także jego wydanie przewoźnikowi.
3) W przypadku opóźnienia odbioru Towaru lub spowodowania przez Kupującego innych okoliczności opóźniających dostawę, ZALCO może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych lub wynagrodzenia za składowanie Towaru. Brak odbioru nie wpływa na wymagalność roszczenia o zapłatę ceny sprzedaży.
4) Uzgodnione terminy dostawy ulegają odpowiedniemu przesunięciu w przypadkach niezależnych od ZALCO, w szczególności z winy przewoźnika czy dostawcy.
5) ZALCO ponosi odpowiedzialność za szkodę rzeczywistą wyłącznie w wypadku, gdy zaistniała ona z winy umyślnej ZALCO.
6) Niezależnie od uprawnienia do dochodzenia zapłaty ceny oraz kary umownej (o ile uzgodniona przez strony) w wypadku opóźnienia odbioru, po upływie 30 dni od postawienia Towaru przez ZALCO do odbioru przez Kupującego lub powierzenia przez ZALCO przewoźnikowi Towaru nieodebranego następnie przez Kupującego, ZALCO może zutylizować Towar na koszt i ryzyko Kupującego. W takim wypadku ZALCO może nadto obciążyć Kupującego kosztami składowania towaru.
7) Dopuszczalne są dostawy częściowe.
8) W przypadku otrzymania przez Kupującego Towaru nie opatrzonego wymaganymi przez prawo informacjami, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym ZALCO.
ZALCO może zlecić Kupującemu usługę odpłatnego oznakowania nabytego Towaru, za wynagrodzeniem nie wyższym jednak niż aktualnie obowiązujące w ZALCO, na co Kupujący niniejszym wyraża zgodę.

IV. Cena i warunki płatności

1) Ceny Towarów określone są w kwotach netto. Cena nie zawiera kosztów transportu lub wysyłki Towaru, innych kosztów związanych z dostawą, innych opłat i podatków.
2) Obowiązują ceny loco magazyn ZALCO w Warszawie.
3) Obowiązują warunki płatności wskazane w potwierdzeniu zamówienia. Jeżeli ZALCO żąda uprzedniej wpłaty zaliczki, niedokonanie tej wpłaty spowoduje odpowiednie wstrzymanie wydania Towaru.
4) ZALCO może zmienić cenę jedynie w wypadku, gdy w czasie pomiędzy zawarciem umowy a dostawą, zmianie ulegną koszty będące podstawą kształtowania polityki cenowej ZALCO.
5) Wyłączone jest prawo Kupującego do potrącenia jakichkolwiek jego wierzytelności z wierzytelnością ZALCO o zapłatę ceny, jak również uprawnienia Kupującego wynikające z art. 488 §2 i 490 §1 kodeksu cywilnego.
6) ZALCO w sytuacji wskazanej w art. 552 kodeksu cywilnego może w terminie kolejnych 30 dni od umowy odstąpić bez wyznaczania dodatkowego terminu.
7) Cena jest płatna w terminie wskazanym w fakturze a w braku takiego wskazania – w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. Faktura stanowi jednocześnie wezwanie do zapłaty.
8) Wszelkie płatności dokonane przez Kupującego, w pierwszej kolejności mogą być zaliczane na poczet należnych ZALCO kar umownych i odsetek, a dopiero następnie na poczet należności głównej. Kupujący nie może związać ZALCO wskazaniem, który z długów chce zaspokoić.
9) Do czasu całkowitej zapłaty sprzedany Towar pozostaje własnością ZALCO.
10) W przypadku braku płatności faktury we wskazanym terminie Sprzedawca  zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta rekompensatą za koszty odzyskiwania należności od każdej faktury na podstawie art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz.118). Koszty rekompensaty stanowią równowartość:

  • 40 EUR – dla świadczeń pieniężnych, których wartość nie przekracza 5 tys. złotych-
  • 70 EUR – dla świadczeń pieniężnych, których wartość jest wyższa niż 5 tys. złotych, ale niższa niż 50 tys. złotych
  • 100 EUR – dla Świadczeń pieniężnych, których wartość jest wyższa niż 50 tys. złotych

Równowartość kwoty rekompensaty jest wyznaczana na podstawie średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym to świadczenie stało się wymagalne. Klient wyraża zgodę na dokonanie potrąceń o których mowa w niniejszym paragrafie.

V. Przejście ryzyka utraty lub uszkodzenia

1) Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego z dniem wydania go Kupującemu lub przewoźnikowi.
2) ZALCO w imieniu oraz na koszt i ryzyko Kupującego może na jego wniosek ubezpieczyć Towar na czas transportu.

VI. Gwarancja oraz reklamacja

1) Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do ZALCO niezwłocznie na adres e-mail: reklamacje@zalco.pl, sporządzając protokół reklamacyjny, druk do pobrania na stronie www.zalco.pl w zakładce w zakładce Serwis – Pobierz Protokół Reklamacyjny. Kliknij w link żeby pobrać – Protokół Reklamacyjny.pdf
2) Protokół reklamacyjny musi zawierać: nazwę reklamowanego Towaru, a jeśli posiada, to także numer katalogowy, ilość reklamowanego Towaru, a także kserokopię/skan faktury stanowiącą podstawę nabycia reklamowanego Towaru, ewentualnie numer ww. faktury, wskazać osobę do kontaktu w sprawie reklamacji, podać dokładne dane składającego reklamacje oraz dokładnie opisać reklamację lub usterkę Towaru.
3) Kupujący sprawdzi towary niezwłocznie w trakcie dostawy i będzie uprawniony do zareklamowania braku ilościowego towaru oraz mechanicznych uszkodzeń przesyłki, pod warunkiem że:
a. Kupujący zaznaczy spostrzeżony defekt na dokumentach przewoźnika,
b. Kupujący przekaże ZALCO pisemną informacje o tym zdarzeniu nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od daty dostawy.
4) Kupujący będzie miał prawo do zareklamowania wad jakościowych otrzymanych Towarów w terminie pięciu dni roboczych od ich wykrycia, nie później niż w ostatnim dniu trwania okresu gwarancji na reklamowany Towar.
5) Kupujący będzie miał prawo do zareklamowania ilości otrzymanych Towarów w terminie do dwóch dni roboczych od dnia odbioru towaru od dostawcy.
6) ZALCO jest zobowiązana rozpoznać reklamację i powiadomić Kupującego o sposobie jej załatwienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji/otrzymania reklamowanego Towaru. Jeżeli Kupujący nie dopełni obowiązków reklamacyjnych, wskazany termin rozpoznania reklamacji zostanie wydłużony o termin, w którym Kupujący uzupełni brakujące obowiązki reklamacyjne. Jeżeli rozpoznanie reklamacji uzależnione jest od decyzji producenta Towaru, przewoźnika do czasu rozpoznania reklamacji nie wlicza się czasu oczekiwania na wydanie opinii przez producenta bądź przewoźnika.
7) ZALCO ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania wobec ZALCO przez Kupującego wszelkich zaległych należności.
8) Wszelkie roszczenia związane z wadami tkwiącymi w Towarze będą rozpatrywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie procedurami zawartymi w Ogólnych Warunkach Gwarancji dostępnym na stronie www.zalco.pl w zakładce Kontakt. Kliknij w link żeby pobrać –  Ogólne Warunki Gwarancji.pdf

VII. Własność intelektualna

ZALCO nie przenosi na Kupującego praw autorskich ani żadnych innych praw na dobrach niematerialnych a także nie udziela licencji w zakresie szerszym niż wskazany wyraźnie w Umowie.

VIII. Siła wyższa

1) ZALCO nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, a także za szkodę powstałą w związku z zaistnieniem siły wyższej rozumianej jako zdarzenie trudne do przewidzenia, którego skutkom trudno było zapobiec. W przypadku takiego opóźnienia, termin wydania towaru ulega przesunięciu o okres działania siły wyższej.
2) W wypadku zaistnienia siły wyższej ZALCO może w terminie 30 dni od umowy odstąpić.
3) Kupujący może odstąpić od umowy jeżeli opóźnienie dostawy z powodu siły wyższej przekroczy 30 dni.

IX. Odstąpienie

1) Niezależnie od pozostałych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, w wypadku opóźnienia w płatności jakiejkolwiek należności wobec ZALCO, względnie innego naruszenia przez Kupującego postanowień wynikających z umowy lub Ogólnych Warunków Sprzedaży, ZALCO może wstrzymać się od wykonywania umowy względnie innych umów zawartych z Kupującym lub od tej umowy lub umów odstąpić w terminie kolejnych 30 dni, bez wyznaczenia dodatkowego terminu do spełnienia świadczenia.
2) Kupujący każdorazowo w terminie 30 dni może odstąpić od umowy za równoczesną zapłatą na rzecz ZALCO odstępnego w wysokości 30% wartości netto danego zamówienia.

X. Właściwość miejscowa sądu i stosowane prawo

1) Spory na tle umowy sprzedaży rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby ZALCO.
2) W sprawach nieuregulowanych w umowie oraz niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży , a także w sporach pomiędzy ZALCO i Kupującym obowiązują wyłącznie przepisy prawa polskiego.

Wersja pdf – kliknij żeby pobrać Ogólne Warunki Sprzedaży.pdf

Warszawa, dnia 02.01.2020

Facebook
YouTube
Instagram