fbpx

RODO

Automatyzacja i mechanizacja procesów spawalniczych, wiertarki elektromagnetyczne, ukosowarki do blach i rur

Dbając o najwyższą jakość procesów przetwarzania danych osobowych ZALCO Sp. z o.o., pragnie poinformować, iż dane osobowe znajdujące się w Naszych zasobach informatycznych są przechowywane według najwyższych standardów i procedur bezpieczeństwa oraz, że ich zabezpieczenie jest dla Nas priorytetem.

W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych, dbamy także o to, aby podmioty z Nami współpracujące stosowały środki techniczne i organizacyjne, zapewniające najwyższy stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, ZALCO Sp. z o.o. pragnie wyjaśnić podstawowe kwestie RODO.

 1. Co to jest RODO – skrót Rozporządzenie o Ochronie Danych O (wersji angielskiej GDPR to skrót General Data Protection Regulation)
 2. Kto to jest administrator (dawniej administrator danych) – jest to ZALCO Sp. z o.o. Bażancia 43, 02-892 Warszawa telefon: +48 22 894 55 00, adres e-mail: dane.osobowe@zalco.pl
 3. Źródło danych osobowychw większości sytuacji ZALCO Sp. z o.o. pozyskuje dane od osoby, której dane dotyczą. W pozostałych sytuacjach ZALCO Sp. z o.o. pozyskuje dane ze źródeł ogólnodostępnych (np. strony internetowe, czasopism) lub od Klientów, z którymi ZALCO Sp. z o.o. współpracuje.
 4. Fakultatywność czy obligatoryjności przetwarzania danych – ZALCO Sp. z o.o. w szczególności przetwarza dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy art. 6 ust.1 lit. b) RODO, jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią 6 ust.1 lit. f) RODO, na podstawie przepisów prawa art. 6 ust.1 lit. c) RODO, oraz przetwarzane są na podstawie zgody – dobrowolności art. 6 ust.1 lit. a) RODO. W dowolnej chwili można odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych kontaktując się z nami.
 5. Szczególne rodzaje, kategorie danych osobowych przetwarzanych przez ZALCO Sp. z o.o. – dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe w szczególności do celów:
 • rachunkowości oraz ze względów podatkowych (zbiór, zasób księgowy),
 • korespondencji służbowej (zbiór, zasób korespondencji służbowej),
 • umów cywilnoprawnych i ich realizacji (zbiór, zasób umów cywilnoprawnych),
 • pozyskiwania klientów i kontrahentów (zbiór, zasób klientów i kontrahentów),
 • serwisu, reklamacji i gwarancji (zbiór, zasób reklamacji, gwarancji i serwisu),
 • promocji – w tym newsletter (zbiór zasób promocji),
 • monitoringu wizyjnego (przemysłowego).
 1. Jeśli będziemy przetwarzać dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego wykorzystania danych osobowych (w tym wobec profilowania). Jeżeli, w opisanej sytuacji, wniesiesz sprzeciw, nie będziemy mogli przetwarzać tych danych osobowych w tym celu.
 2. Przewidywani odbiorcy danych:
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Medycyna Pracy,
 • PROMOTECH Sp. z o.o, ul. Elewatorska 23/1, 15-620 Białystok,
 • dostawcy usług prawnych i doradczych,
 • firmy kurierskie i pocztowe,
 • dostawcy usług informatycznych i usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej,
 • portale, z których ZALCO Sp. z o.o. korzysta w ramach promocji i kampanii marketingowej (m.in.: The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, Google LLC, Facebook, Inc.)
 • banki, firmy świadczące usługi medyczne,
 • inne podmioty, z którymi ZALCO Sp. z o.o. realizuje zadania na podstawie odrębnych umów cywilnoprawnych,
 1. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej – ZALCO Sp. z o.o. może w szczególnych sytuacjach przekazywać dane osobowe, tylko tym podmiotom, które przystąpiły do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy Państwem a Komisją Europejską, ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield, m.in.:
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,
 • The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, USA
 • Facebook, Inc., Menlo Park, Kalifornia, USA
 1. Czas przetwarzania danych osobowych – ZALCO Sp. z o.o. ma obowiązek przechowywać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z innymi szczególnymi przepisami prawa, a następnie zostaną one usunięte lub zanonimizowane.
 2. Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez ZALCO Sp. z o.o. – przysługuje im prawo do:
 • dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
 • do sprostowania danych (art. 16. RODO),
 • do usunięcia danych (art. 17 RODO),
 • do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 • do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 • prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
 1. Urząd Ochrony Danych Osobowych – organ nadzorujący zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, do którego można wnieść skargę.
 2. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym o profilowanie – ZALCO Sp. z o.o. może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Profilowanie będzie polegało na zaproponowaniu usług dopasowanych, do potrzeb osoby, której dane dotyczą, lecz decyzje wiążące nie muszą być zautomatyzowane.

 

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH PRAW OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Każda osoba, Klient, Kontrahent ZALCO Sp. z o.o.   jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie praw wynikających z RODO, w formie elektronicznej lub bezpośrednio w siedzibie ZALCO Sp. z o.o.  Administrator zobowiązany jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

 1. W ciągu 30 dni, licząc od dnia otrzymania żądania.
 2. W ciągu 90 dni, licząc od dnia otrzymania żądania, o ile żądanie lub liczba żądań ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi.
 3. W imieniu ZALCO Sp. z o.o. udzielamy odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub elektronicznie na wskazany we wniosku adres e-mail.
 4. W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z ZALCO Sp. z o.o. pod adresem e-mail: dane.osobowe@zalco.pl

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)