Ogólne Warunki Gwarancji

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

Wszystkie sprzedawane przez ZALCO Sp. z o.o. produkty są nowe (chyba, że inaczej stanowi oferta lub oddzielne umowy), wolne od wad fizycznych i prawnych, posiadają certyfikaty dopuszczające do stosowania i użytkowania w Rzeczpospolitej Polskiej. Towary handlowe objęte są gwarancją.

Gwarancja obejmuje jedynie wady powstałe z przyczyny tkwiącej w sprzedanym towarze, będącej następstwem wadliwości użytych materiałów, nieprawidłowości montażu lub technologii wykonania.

 1. Sprzedający Zalco Sp. z o.o. udziela Nabywcy gwarancji na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży na kompletny towar chyba, że inaczej stanowi odrębna gwarancja produktu lub obowiązujące dodatkowe umowy.
 2. Odpowiedzialność Zalco Sp. z o.o. i producentów dostarczanych towarów z tytułu rękojmi za wady rzeczy jest na podstawie art. 558 §1 KC wyłączona.
 3. Odpowiedzialność Zalco Sp. z o.o. w stosunku do Nabywcy z tytułu szkód wyrządzonych osobom trzecim przez produkty dostarczane (odpowiedzialność za produkt niebezpieczny) jest wyłączona.
 4. Nabywca zobowiązany jest również do zwolnienia Zalco Sp. z o.o. z wszelkich roszczeń osób trzecich w stosunku do Zalco sp. z o.o. z tytułu odpowiedzialności za produkt niebezpieczny oraz strat powstałych w wyniku użytkowania urządzeń.
 5. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w formie pisemnej nie później niż 5 dni roboczych od ujawnienia wady pod rygorem utraty uprawnień wynikających z gwarancji. Zgłoszenie winno zawierać opis usterki i okoliczności jej wystąpienia.
 6. Nabywca jest zobowiązany dostarczyć towar do wskazanego przez Zalco Sp. z o.o. punktu serwisowego. Towary muszą być dostarczane w oryginalnych opakowaniach fabrycznych wraz z niezbędnymi dokumentami (karta gwarancyjna, kopia dowodu zakupu). Niezbędnym warunkiem ważności karty gwarancyjnej jest wpisanie daty sprzedaży urządzenia potwierdzone stemplem i podpisem sprzedawcy. Dostawa reklamowanego towaru za pośrednictwem firmy spedycyjnej do Zalco sp. z o.o. na koszt Zalco sp. z o.o. dopuszczalne jest wyłącznie po uzgodnieniu z serwisem.
 7. Gwarancja nie obejmuje:
 • uszkodzeń powstałych po okresie gwarancyjnym,
 • napraw w przypadku, gdy nie przedstawiono oryginału karty gwarancyjnej,
 • uszkodzeń powstałych z winy użytkownika,
 • uszkodzeń wynikłych z wpływu otoczenia, niewłaściwego składowania, zewnętrznych uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń wynikłych z wpływu ciał obcych na uzwojenia silnika i zasilania,
 • uszkodzeń wynikłych z częstych gwałtownych przeciążeń urządzenia, np. zacięcia elementów osprzętu w obrabianym materiale,
 • uszkodzeń wynikłych ze stałego przeciążenia urządzenia (przegrzanie uzwojeń silnika),
 • uszkodzeń wynikłych z nieprawidłowej eksploatacji i konserwacji, użytkowania przedmiotu sprzedaży niezgodnie z przepisami lub też użycia niezgodnego z instrukcją obsługi osprzętu,
 • uszkodzeń i niewłaściwej pracy spowodowanych nieodpowiednim napięciem,
 • normalnego zużycia części podczas eksploatacji lub zużycia elementów o swojej skończonej trwałości, np. szczotek węglowych, osprzętu i narzędzi,
 • napraw polegających na regulacji,
 • roszczeń z tytułu parametrów technicznych towaru, o ile są one zgodne z parametrami technicznymi podanymi przez producenta,
 • uszkodzeń powstałych wskutek napraw lub prób napraw podjętych przez osoby nieuprawnione.
 1. Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przy­padku:
 • zerwania plomb gwarancyjnych;
 • samowolnych napraw lub przeróbek towaru;
 • używania towaru niezgodnie z jej przeznaczeniem opisanym w Instrukcji Obsługi,
 • używania niewłaściwych narzędzi lub innych materiałów eksploata­cyjnych niż opisane w Instrukcji Obsługi,
 • wystąpienia uszkodzeń powstałych z przyczyn innych niż błędy montażu lub wad materiałowych.
 1. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wynikającej z niezaznajomienia się z Instrukcją Obsługi, Nabywca może zostać obciążony poniesionymi kosztami transportu towaru i opinii rzeczoznawcy. W przypadku reklamacji bezzasadnej koszty przesyłki zwrotnej ponosi Nabywca.
 2. Zalco sp. z o.o. uznaje reklamację powiadamiając o tym Nabywcę w dowolnej formie lub pisemnie odmawia jej uznania.
 3. ZALCO Sp. z o.o. jest zobowiązana rozpoznać reklamację i powiadomić Kupującego o sposobie jej załatwienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji/otrzymania reklamowanego Towaru. Jeżeli Kupujący nie dopełni obowiązków reklamacyjnych, wskazany termin rozpoznania reklamacji zostanie wydłużony o termin, w którym Kupujący uzupełni brakujące obowiązki reklamacyjne. Jeżeli rozpoznanie reklamacji uzależnione jest od decyzji producenta Towaru, przewoźnika do czasu rozpoznania reklamacji nie wlicza się czasu oczekiwania na wydanie opinii przez producenta bądź przewoźnika.
 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji Zalco sp. z o.o. zobowiązuje się do przeprowadzenia bezpłatnej naprawy gwarancyj­nej w wyspecjalizowanym punkcie serwisowym w możliwie najkrótszym czasie.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Gwarancji znajdują zastosowanie aktualne pisemne uzgodnienia między stronami oraz właściwe przepisy prawa polskiego.
 6. Strony wyłączają zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r.
Facebook
YouTube
Instagram