About ZALCO

Kontakt z ZALCO


ZALCO Sp. z o.o.
ul. Bażancia 43
02-892 Warszawa
NIP: 521-32-61-661
REGON: 015570651
Numer konta [PLN]:

PKO S.A. 48 1240 1109 1111 0010 0072 8835


tel: (22) 894 55 00
fax: (22) 644 65 52
kom: 601 384 666

zamówienia: zamowienia@zalco.pl
zapytania: zapytania@zalco.pl
serwis: serwis@zalco.pl

ZALCO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Bażancia nr 43, 02-892 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000169376; NIP 521-326-16-61; REGON 015570651; BDO: 000007516 o kapitale zakładowym w wysokości: 50 000 złotych.


Wypełnij formularz kontaktowy
ZALCO SP. Z O.O. chroni twoje dane – zapoznaj się z poniższą klauzulą informacyjną.

Zanim przekażesz nam swoje dane sprawdź:
  • Kto jest Administratorem Twoich danych?
  • W jakim celu zbieramy dane?
  • Jakie są Twoje prawa związane z podaniem danych?
  • Kto przetwarza Twoje dane, które nam przekażesz?
Kto jest administratorem Twoich danych?
Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Zalco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bażancia 43, 02-892 Warszawa, KRS 0000169376 (zwana dalej „Administratorem”).

W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane i jaka jest tego podstawa prawna?
Twoje dane będziemy przetwarzać wyłącznie po uzyskaniu od Ciebie wyraźnej zgody na ich przetwarzanie (artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO). Dane będziemy przetwarzać do realizacji naszych celów, tj. realizacji umowy sprzedaży i usług, (artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO), w celu oferowania przez nas naszych produktów i usług (marketing bezpośredni, artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz w celu analitycznym i statystycznym (artykuł 6 ust. 1 lit. f). Udostępnione dane nie będę podlegały profilowaniu.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Twoje dane będziemy przetwarzać aż do wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie, jednak nie dłużej niż do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

Czy możemy udostępnić Twoje dane?
Podane przez Ciebie dane osobowe, o ile jest to zasadne, mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Jak możesz się z nami (czyli Administratorem) skontaktować?
Z Administratorem można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora, elektronicznie poprzez adres e-mail: adminisrator.danych@zalco.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Jakie prawa Ci przysługują?
Przysługuje Ci prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  • wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania usługi. Przekazane dane osobowe możesz przesłać innemu administratorowi danych.
Jak możesz korzystać ze swoich praw?
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych, do których dane kontaktowe wskazane zostały wyżej.
WYŚLIJ ZAPYTANIE